Tritech

ORGANISEERDER
Me. Ada Venter
Me. Ada Venter

TRITECH IS ‘N OPWINDENDE KOMPETISIE OM LEERDERS TE BEMAGTIG SODAT HULLE:

 • Ingeligte studente sal wees wat goed toegerus is vir tersiêre opleiding
 • Wetenskaplike navorsing kan doen
 • Moderne tegnologie kan inkorporeer in navorsing
 • Wetenskap en tegnologie met verantwoordelikheid kan gebruik. Daarom moet die leerder bewus wees van die impak wat sy/haar projek op die omgewing het en hoe dit die mens se lewens makliker en beter kan maak
 • Hul projek / idees kan voordra aan alle partye wat geïnteresseerd is.

 

Gly na die TRITECH webwerf

Tritech logo

BETROKKE PERSONEEL:

Me. Jeanette Botes
Me. Sheri Prinsloo
Me.ElizmaStarbuck
Me. Michaela Becker
Me. Danielle Fourie
Me. Lindy Britz
Me. Elizmaré Pienaar

A. Die kompetisie staan op drie bene:

1. WETENSKAPLIKE NAVORSING

Wetenskaplike metode

2. TEGNOLOGIE

Jy moet van tegnologie gebruik maak om jou projek te doen.

Dit kan iets wees soos:

 • Die rekenaar om jou data te verwerk; ‘n model te bou; jou aanbieding te doen, of
 • Mxit / facebook, of
 • Selfone, of
 • GPS’e, ens.

3. HOE RAAK JOU PROJEK DIE OMGEWING / GEMEENSKAP?

Jy moet ‘n probleem in JOU omgewing / gemeenskap identifiseer. Jy moet jou projek so beplan dat dit die probleem effektief sal aanspreek. Aan die einde van jou projek moet jy kan bewys dat jou projek ‘n positiewe impak op die omgewing / gemeenskap gehad het. Dit wil sê jy moet kan motiveer hoekom die projek belangrik is.

Wat behels jou omgewing / Wie vorm jou gemeenskap?

Omgewing kan beperk wees tot die onmiddelike – bv jou tuin, jou skool, jou klas, of groter milieu bv, jou dorp, jou provinsie, jou land ….

Gemeenskap kan klein wees soos jou gesin, vriende, klasmaats, bure, of groot wees soos ‘n boerderygemeenskap, skoolgemeenskap, dorp, land, ens.

 

B. Vereistes vir die projek:

1. Die projek mag alleen aangepak word óf as ‘n groep waar elkeen in die groep ‘n spesifieke verantwoordelikheid het. Bewys moet gelewer word van individuele bydra tot die sukses van die projek.

2. Die visuele projek voorlegging kan wees:
– ‘n “Powerpoint presentation” (as die jong navorser op die opsie besluit moet die presentasion uitgedruk word vir vooraf beoordeling), of
– ‘n Uitstalbord wat self kan staan en nie wyer as 1,2m meter is nie.

3. Die ouditiewe voorlegging beperk word tot 10 minute per projek.

4. In jou voorlegging moet jy die volgende duidelik aandui:

Probleem
Stel wat jou probleem is wat jy deur jou projek gaan oplos/navors. Noem die gemeenskap wat jy beplan om te help deur middel van jou projek.

Ondersoekende Vraag
Skryf die probleem oor in ’n vraag wat sinvol ondersoek kan word. Die vraag moet duidelik kort en toetsbaar wees en moet alle veranderlikes insluit.

Doel
Stel wat jy beplan om te doen om die probleem op te los.

Agtergrond inligting / Navorsing
Sit al jou agtergrond inligting in jou joernaal. Op jou projek noem jy dan kortliks waar jy jou info gekry het om jou projek te doen, bv. onderhoude, vraelyste, artikels, ens.

Hipotese
Stel dit in ‘n “as…. dan….” formaat, bv. “as die atleet die energiedrankie drink, sal sy beter doen in die 100m wedren”.

Apparaat
Stel duidelik wat jy nodig het om jou eksperiment te doen of om jou ontwerp te bou.

Metode
Stel puntsgewys die stappe wat jy gevolg het.

Resultate in tabelle en grafieke of ‘n model indien dit ‘n ontwerp is
Interpreteer jou resultate en stel dit duidelik in tabelle en grafieke.
Indien jy ‘n ontwerp gedoen het moet ‘n model van jou ontwerp met ‘n gedetailleerde skets van die ontwerp en hoe dit werk, deel van jou bord of ‘power point’-aanbieding wees.

Interpretasie van resultate
Stel wat afgelei kan word uit jou navorsing/ondersoek.

Gevolgtrekking
Jy moet terugverwys na jou hipotese en doel.
Sal dit van belang wees vir die betrokke gemeenskap?
Onthou om jou doel, hipotese en gevolgtrekking i.t.v. jou veranderlikes te stel.

Tegnologie gebruik
Dui aan watter tegnologie jy gebruik het.

Gemeenskap
Dit is ‘n goeie idee om op jou bord / ‘powerpoint’ bewys te lewer van hoe en wat jy gedoen het en hoe jou gemeenskap voordeel daaruit trek.

Bibliografie
Onder die opskrif “Bibliografie” moet jy erkenning gee aan alle bronne geraadpleeg of aangehaal in jou opdrag. Jy moet dit alfabeties lys deur die name van die outeurs te gebruik. Onthou dat jy ook artikels vanaf webwerwe en mondelinge onderhoude wat jy aanhaal, moet lys. Besoek http://www.nhgs.co.uk/technology/harvard.pdf-microsoft internet explorer om te sien hoe jy dit moet doen.
Handige wenk: Gebruik “References” in die WORD program. Kies “Havard” en voltooi alle info. Met die druk van ‘n knoppie is jou Bibliografie korrek en klaar.

Erkenning
Bedank enige persoon wat jou gehelp het of idees gegee het vir jou projek.

5. Wetenskaplike joernaal
Hou boek van die ontwikkeling van jou projek soos wat dit vorder. Hierdie joernaal hoef nie ‘n netjiese produk te wees nie, maar moet ‘n handgeskrewe bewys wees van jou eie navorsing en denke soos die projek verloop. Al jou onderhoude, agtergrond navorsing, rofwerk met datums, berekenings en interpretasie van data moet in jou joernaal wees. Onthou dat jou joernaal nie ‘n duplikaat van jou geskrewe aanbieding is nie. Dit moet saam jou bord of ‘power point’ beskikbaar wees vir die beoordelaars omdat jy ook daarvoor punte kry.

6. ‘n Abstrak is ‘n oorsig van die projek. Dit is ‘n paragraaf sonder opskrifte, met ’n maksimum van 250 woorde. Die projek abstrakte moet op die voorblad van jou joernaal verskyn. Jou abstrak moet ‘n opsomming van die inleiding, metode, resultate, gevolgtrekking en die bydrae van jou projek tot die betrokke gemeenskap wat jy geidentifiseer het insluit. Sit ook aan die einde van die abstak 5 sleutelwoorde in wat die hoofpunte van jou projek verduidelik.

 

C. Beoordeling

1. Beoordeling word gedoen deur kundiges op die gebied van jou projek, sowel as jou medestudente wat in dieselfde veld as jy gewerk het.

2. Jy kry een kans om jou voordrag te doen. Tydens jou aanbieding moet jy jou navorsing en bevindings aan kundiges verduidelik waarna vrae gevra kan word.

3. Die volgende punte is belangrik tydens jou aanbieding:

 • Wees entoesiasties.
 • Moenie aflees nie – vertel wat jy gedoen het.
 • Maak oogkontak.
 • Waak teen “tiener-slang”-taal.
 • Moenie langer as 10 minute praat nie. Beantwoord alle vrae so eerlik en goed as moontlik.
 • Jou aanbieding moet versterk word deur ‘n geskrewe verslag wat in enige vorm kan wees, bv ‘n bord, skyfievertoning, film ens.

LET WEL: Indien jy ‘n ‘powerpoint’ voordrag doen moet jy ‘n uitgedrukte aanbieding (In “Thumbnail”–formaat) beskikbaar hê vir die beoordelaars vir vooraf beoordeling en om na te kyk terwyl jy jou voordrag doen.

Tydens die laaste rondte sal daar medaljes en pryse wees vir uitsonderlike navorsing. Daar is groot kontantpryse vir kategorie-wenners in alle afdelings, sowel as pryse vir innoverende navorsing, samewerking en gemeenskapsprojekte. Toonaangewende maatskappye en tersiêre instansies sal die nasionale rondte besoek, waar moontlike toekennings en beurskandidate geïdentifiseer sal word.

D. Kompetisie en belangrike datums

Die kompetisie bestaan uit verskillende rondtes waarheen jy dieselfde projek moet neem. Tussen die verskeie rondtes mag jy jou projek verbeter.

1. Tritech klasaanbieding
2. Tritech skoolronde
3. Tritech Streekronde
4. Tritech Nasionale Wetenskapkompetisie

2020 DATUMS

Vanaf 6 April - Klasaanbiedings
7 Mei - Merensky skoolronde
27 Julie - Tzaneen streeksronde
11 & 12 September - Tritech SA (Nasionale Wetenskapkompetisie)

E. Koste

1. Tritech Skoolrondte: GRATIS
2. Tritech Streeksrondte: 2020 Koste sal aangekondig word.
3. Tritech Nasionaal Wetenskap kompetisie: 2020 Verblyfreëlings en kostes sal aangekondig word.