SAOU Limpopo dien Onderwys onverpoos

Die SAOU (Suid Afrikaanse Onderwysersunie) in Limpopo se werksaamhede het opnuut onder die soeklig gekom tydens dié organisasie se kwartaallikse PUR (Provinsiale Uitvoerende Raad) vergadering wat op Woensdag, 11 Oktober 2017, te Polokwane gehou is.

Die PUR bestaan uit verkose en benoemde onderwyskundiges (hoofsaaklik skoolhoofde) uit die vyf onderwysdistrikte in Limpopo. Die voorsitter is mnr. Albert Swaters (Skoolhoof, Hoërskool Ben Viljoen, Groblersdal) en die ondervoorsitter, mnr. Magnus Steyn (Skoolhoof, Hoërskool Merensky, Tzaneen). Die uitvoerende beampte van die SAOU Limpopo is me. Wilma Henn, terwyl mev. Susan Lourens as vakbondverteenwoordiger optree.

Dis algemene kennis dat onderwys baie uitdagings moet trotseer. Die meerderheid uitdagings is finansieel van aard. Kommunikasie met die onderwysowerhede is dikwels uiters onbevredigend en tydsaam.

Ten spyte daarvan dat die SAOU as vakbond alles in die stryd werp om sy lede se belange te dien en te bevorder, is regsingryping dikwels die enigste manier waarop sake opgelos kan word.

In die afgelope tyd is die volgende aangeleenthede deur hofuitsprake besleg of gedeeltelik besleg: agterstallige koshuistoelaes van diensdoenende personeel; die vergoeding van aflospersoneel in die plek van permanente onderwysers wie geregtig is op swangerskapvoordele; die ophef van die moratorium op die her-aanstelling van onderwysers wat voorheen diens verlaat het; die vergunning verleen aan aftredende onderwysers (met eerste aanstellings sedert 1988) om hulle onderrigjaar te voltooi in Desember van die jaar waarin hulle 65 jaar oud word.

Die salarisskaal waarop ‘n onderwyser aangestel word is dikwels foutief. Hier gryp die SAOU op versoek in om seker te maak dat vorige onderwys-aanstellings, plaaslik of elders, erken word en dat regmatige vergoeding plaasvind. Die sogenaamde IQMS-stelsel, waarvolgens onderwysers jaarliks geassesseer en met 1% verhoging beloon word, is ook ‘n tameletjie. Uitbetalings sloer dikwels onverklaarbaar en dit is danksy die SAOU se volgehoue bemoeienis dat lede en nie-lede uiteindelik die vrugte op hulle toewyding pluk.

Kurrikulumsake waaroor die SAOU deurlopend onderhandel is gunstiger posvoorsieningskale, die uitreiking van leermateriaal en skryfbehoeftes deur die departement; die standardisering van vraestelle met die oog op die Junie- en eindeksamen, asook die aanstelling van genoegsame Afrikaanse onderwysers om Afrikaanse kandidate se antwoordstelle tydens die Nasionale Senior Sertifikaateksamen te merk.

Die SAOU bied jaarliks etlike opleidings- en bemagtigingsgeleenthede aan in Limpopo en regoor die land. Reeds in Januarie 2018 (D.V.) word opleiding beplan vir nuutaangestelde en assistent onderwysers. In Junie 2018 sal die gewilde bestuursbemagtigingsgeleentheid weer plaasvind te Klein–Kariba. E-leer is ook hoog op die prioriteitslys met etlike werkswinkels wat beplan word vir privaatskole in Limpopo.

Bogemelde is maar ‘n paar van die SAOU Limpopo se talle werksaamhede. Wees verseker dat hierdie onderwysvakbond nie skroom om kaalvuis in te klim om hulle lede te beskerm nie.